TAMARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000645545
Numer REGON: 365800999
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-07
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2023-06-05
Sygnatura akt[RDF/494114/23/732]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAMARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina KNURÓW miejscowość KNURÓW2016-11-07 do dziś
2. Adresmiejscowość KNURÓW ulica UL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 102 kod pocztowy 44-190 poczta KNURÓW kraj POLSKA 2016-11-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.11.2016 R.2016-11-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBR-FINANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3606410362016-11-07 do dziś
4. Numer KRS0000540765 2016-11-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5.000,00 ZŁ2016-11-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-11-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-11-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNIARZ2016-11-07 do dziś
2. ImionaMARCIN ZBIGNIEW2016-11-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-11-07 do dziś
262 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2016-11-07 do dziś
363 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-11-07 do dziś
473 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-11-07 do dziś
572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2016-11-07 do dziś
677 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-11-07 do dziś
745 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2016-11-07 do dziś
846 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-11-07 do dziś
947 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2018 okres OD 07.11.2016 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
2data złożenia 07.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3data złożenia 12.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-13 do dziś
4data złożenia 09.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
5data złożenia 12.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
6data złożenia 05.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 07.11.2016 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 07.11.2016 DO 31.12.20172018-07-07 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-02-13 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-09 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-12 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów