PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE ES- ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000645380
Numer REGON: 365460374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-06-10
Sygnatura akt[RDF/297274/21/19]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 3654603742016-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE ES- ONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina BYTOM miejscowość BYTOM2020-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość BYTOM ulica UL. ŻOŁNIERSKA nr domu 121A nr lokalu 1 kod pocztowy 41-936 poczta BYTOM kraj POLSKA 2020-05-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@ES-ONE.PL2021-02-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.08.2016 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW MORDARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE RYNEK 18 REP. A NR 1611/20162016-11-04 do dziś
231.10.2019R. REPERTORIUM A NUMER 3372/2019, NOTARIUSZ MIROSŁAW DREWKO KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 5 ZMIANA §2 UST.3, §14 UST.4 UMOWY SPÓŁKI2019-12-23 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.01.2020R REP. A NUMER 188/2020 NOTARIUSZ MIROSŁAW DREWKO, KANCELARIA NOTARILANA W TARNOWSKICH GÓRACH PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 5 PAR.2 UST.1,2 PRA.2 UST.3, PAR.3 UST.12020-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNA2020-05-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TOMASZ2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.2020-05-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-05-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE2019-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOSNA2020-05-25 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR TOMASZ2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-05-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBURDZIK2019-01-25 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JADWIGA2019-01-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRYSZTOFORSKA2020-05-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KATARZYNA2020-05-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-05-25 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA2020-05-25 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2016-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY2016-11-04 do dziś
245 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-11-04 do dziś
345 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-11-04 do dziś
445 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-11-04 do dziś
549 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2016-11-04 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2016-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 30.08.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2data złożenia 20.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
3data złożenia 08.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
4data złożenia 01.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
5data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.08.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-01 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.08.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-20 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów