DOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000645315
Numer REGON: 365844502
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2020-10-30
Sygnatura akt[RDF/268304/20/984]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONESER SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC KONESERA nr domu 1 kod pocztowy 03-736 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki120.10.2016 R., NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ CYGAN - NOTARIUSZ, EWA MROCZEK - NOTARIUSZ, MAGDALENA NOWAK - NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REP. A NR 12837/20162016-11-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3016775052016-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000378195 2016-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYBOROWA SPÓŁKA AKCYJNA2016-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6310001412016-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000034442 2016-11-14 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-11-14 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej49.500,00 ZŁ2016-11-14 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego49.500,00 ZŁ2016-11-14 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-11-14 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego49.500,00 ZŁ2016-11-14 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-11-14 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.2019-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOBRY WYBÓR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3016775052016-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000378195 2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy191 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW2016-11-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2016-11-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-14 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-11-14 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-14 do dziś
577 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2016-11-14 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-11-14 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2016-11-14 do dziś
893 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-11-14 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-11-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.12.2017 okres OD 14.11.2016 DO 30.06.20172018-01-11 do dziś
2data złożenia 10.01.2019 okres OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-23 do dziś
3data złożenia 03.12.2019 okres OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-03 do dziś
4data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-10-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.11.2016 DO 30.06.20172018-01-11 do dziś
2OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-23 do dziś
3OD 01.07.2018 DO 30.06.20192019-12-03 do dziś
4OD 01.07.2019 DO 30.06.20202020-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.11.2016 DO 30.06.20172018-01-11 do dziś
2OD 01.07.2017 DO 30.06.20182019-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów