HEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000645214
Numer REGON: 365779064
Numer NIP: 9591979611
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-03-29
Sygnatura akt[RDF/373806/22/316]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2019-07-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. ALEJA MONTE CASSINO nr domu 6 kod pocztowy 75-412 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2020-07-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@HEYBONSAI.COM2016-11-03 do dziś
4. Adres strony internetowejAdresstronyinternetowejWWW.HEYTAXES.PL2017-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuHEY TAXES BIURO RACHUNKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ POZNAŃ2020-07-15 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2020-07-15 do dziś
3. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 21 kod pocztowy 60-783 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2020-07-15 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.11.2016 R.2016-11-03 do dziś
223.09.2017 R. - ZMIENIONO: § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 15.2017-10-11 do dziś
315.06.2019 R., ZMIENIONO: § 1, § 3, § 5, § 6 I § 15 UMOWY SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘTO JEJ TEKST JEDNOLITY.2019-07-02 do dziś
405.12.2019R. - ZMIANY PARAGRAFÓW: 1,5,6,15 ;2019-12-13 do dziś
506.07.2020R. ZMIANA §15;2020-07-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZKO2019-12-13 do dziś
2. ImionaDAMIAN ADAM2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2019-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZKO2020-09-21 do dziś
2. ImionaDARIUSZ STANISŁAW2020-09-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2020-09-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-09-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSZKO2019-12-13 do dziś
2. ImionaDAMIAN ADAM2019-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoLESIAK2020-07-15 do dziś
2. ImionaKINGA MARIA2020-07-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-07-15 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2020-07-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 31 Z TYNKOWANIE2017-10-11 do dziś
243 34 MALOWANIE I SZKLENIE2017-10-11 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2017-10-11 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-10-11 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2017-10-11 do dziś
682 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2017-10-11 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-10-11 do dziś
843 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2017-10-11 do dziś
943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2017-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2018 okres OD 03.11.2016 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 03.11.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 03.11.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
6data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
7data złożenia 22.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
8data złożenia 29.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.11.2016 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
2OD 03.11.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 03.11.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-22 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 03.11.2016 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
2OD 03.11.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3OD 03.11.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów