A.G.A. ANALYTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000644932
Numer REGON: 364612681
Numer NIP: 9512414471
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-06-23
Sygnatura akt[RDF/504572/23/649]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 364612681 NIP 95124144712016-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.G.A. ANALYTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica DZIERZBY nr domu 17A kod pocztowy 02-836 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki112.10.2016 R., NOTARIUSZ KATARZYNA BĄK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 1530/2016.2016-11-03 do dziś
218.03.2021 R., REP. A NR 2828/2021, NOTARIUSZ KATARZYNA TOWAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 6, 9, 11, 12 UMOWY SPÓŁKI2021-06-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-11-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ: AGA. ANALYTICAL A. BIELIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ POD FIRMĄ: AGA. ANALYTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TRYBIE ART. 551 § 1 I N. USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 12.10 2016 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: AGA. ANALYTICAL A. BIELIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ, ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM REPERTORIUM A NUMER 1530/2016 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ BĄK, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA BĄK, UL. KRÓLOWEJ MARYSIEŃKI 20 LOK. 1, 20-954 WARSZAWA.2016-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaA.G.A. ANALYTICAL A. BIELIŃSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-11-03 do dziś
3. Numer w rejestrze0000621310 2016-11-03 do dziś
5. Numer REGON3646126812016-11-03 do dziś
6. Numer NIP95124144712016-11-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaANALYTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617825722016-11-03 do dziś
4. Numer KRS0000563315 2016-11-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROMANOWSKA2021-06-01 do dziś
2. ImionaURSZULA WANDA2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2021-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2021-06-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej400,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego400,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego400,00 ZŁ2021-06-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2021-06-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELIŃSKA2021-06-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2021-06-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2021-06-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2021-06-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZE MAJĄ PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI2021-06-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELIŃSKA2021-06-01 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA KATARZYNA2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-06-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaANALYTICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3617825722016-11-03 do dziś
4. Numer KRS0000563315 2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoROMANOWSKA2021-06-01 do dziś
2. ImionaURSZULA WANDA2021-06-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-06-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-06-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2016-11-03 do dziś
233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-11-03 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-11-03 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-11-03 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2016-11-03 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-03 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-03 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-03 do dziś
982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2017 okres OD 03.11.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
2data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
5data złożenia 05.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
6data złożenia 04.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
7data złożenia 23.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.11.2016 DO 31.12.20162017-08-24 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-04 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów