A.H.M ELEKTRICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000644868
Numer REGON: 365782528
Numer NIP: 5423262477
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2016-11-02
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/11770/16/51]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.H.M ELEKTRICT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2016-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. MIESZKA I nr domu 14 nr lokalu 36A kod pocztowy 15-054 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2016-11-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.10.2016 R.2016-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2016-11-02 do dziś
2. ImionaMARCIN PRZEMYSŁAW2016-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 (TRZYDZIEŚCI CZTERY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2040 (DWA TYSIĄCE CZTERDZIEŚCI) ZŁOTYCH2016-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAHBIRA2016-11-02 do dziś
2. ImionaABDELHAKIM2016-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1980 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT) ZŁOTYCH2016-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-02 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAHBIRA2016-11-02 do dziś
2. ImionaABDELALI2016-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały33 (TRZYDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1980 (JEDEN TYSIĄC DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT) ZŁOTYCH2016-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2016-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2016-11-02 do dziś
2. ImionaMARCIN PRZEMYSŁAW2016-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAHBIRA2016-11-02 do dziś
2. ImionaABDELHAKIM2016-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLAHBIRA2016-11-02 do dziś
2. ImionaABDELALI2016-11-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-11-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-11-02 do dziś
243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-11-02 do dziś
343 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-11-02 do dziś
443 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2016-11-02 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów