BUSTER GFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000644829
Numer REGON: 091392319
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-11-03
Sygnatura akt[RDF/268762/20/831]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 091392319 NIP 55615146442016-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSTER GFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina INOWROCŁAW miejscowość INOWROCŁAW2016-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość INOWROCŁAW ulica UL. WIEJSKA nr domu 81 kod pocztowy 88-101 poczta INOWROCŁAW kraj POLSKA 2016-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106-10-2016, NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY M. MIELCAREK I W. OSŁAWSKI, REP. A NR 6598/2016 SPROSTOWANY PROTOKOŁEM NOTARIALNYM Z DNIA 28.10.2016 R., REP. A NR 7559/2016 W ZAKRESIE §172016-10-31 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 GRUDNIA 2016 ROKU, REPERTORIUM A NR 2961/2016, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM SZYMONEM POSADZYM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU - ZMIENIONO: §§ 6, 8, 10 UST. 3, 11 UST. 1, 14 UST. 3, 14 UST. 8, DOTYCHCZASOWE POSTANOWIENIA § 14 UST. 8, 9, 10, 11 UMOWY SPÓŁKI OTRZYMAŁY OZNACZENIE ODPOWIEDNIO UST. 9, 10, 11 I 12 ORAZ ZMIENIONO ICH BRZMIENIE2017-01-31 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.02.2017R., REPERTORIUM A NR 556/2017, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM SZYMONEM POSADZY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU - NADANIE UMOWIE SPÓŁKI NOWEGO BRZMNIENIA2017-04-10 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 29-09-2017 R, REPERTORIUM A 2643/2017, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU UL. IGNACEGO PADEREWSKIEGO 8; 61- 770 POZNAŃ ZMIANA § 7 UST. 1, §7 UST. 2 DODANIE§8PKT32017-11-30 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z DNIA 13-12-2017 R, REPERTORIUM REP. A NR 4649/2017, NOTARIUSZ SZYMON POSADZY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY ULICY PIEKARY 19/602 61-823 POZNAŃ ZMIANA § 7 UST. 1 I 2; § 14; § 15 UST.2; DODANIE § 8 PKT 42018-01-10 do dziś
622.03.2019R., REPERTORIUM A NR 788/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ KRZYSZTOF DYNOWSKI I MAGDALENA KLAUDIA KUBISZEWSKA SPÓŁKA CYWILNA PRZY UL. I. PADEREWSKIEGO 8 W POZNANIU - ZMIENIONO: § 1, § 7 UST. 1 I UST. 2 ORAZ § 8 UMOWY SPÓŁKI2019-05-02 do dziś
719-12-2019, REPERTORIIUM A NUMER 4899/2019, NOTARIUSZ KRZYSZTOF DYNOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF DYNOWSKI MAGDALENA KLAUDIA KUBISZEWSKA SPÓŁKA CYWILNA, UL. PADEREWSKIEGO 8, 61 - 770 POZNAŃ. ZMIENIONO: § 5 UST. 1, §7 UST. 1 I 2, § 14, § 17 UST. 4 PKT 8) ORAZ § 17 UST. 15 LIT. C) UMOWY SPÓŁKI; W § 8 DODANO NOWY PUNKT OZNACZONY NUMEREM 6)2020-04-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2016-10-31 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI JAWNEJ, DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ BUSTER BUCZYŃSKI I STEJTER SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W INOWROCŁAWIU W PRZEDMIOCIE JEJ PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PODJĘTA W DNIU 6.10.2016 R.2016-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUSTER BUCZYŃSKI I STEJTER SPÓŁKA JAWNA2016-10-31 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-10-31 do dziś
3. Numer w rejestrze0000280729 2016-10-31 do dziś
5. Numer REGON0913923192016-10-31 do dziś
6. Numer NIP55615146442016-10-31 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKATHARSIS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH2017-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1473319062017-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12805000,00 ZŁ2020-04-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego13053000,00 ZŁ2020-04-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU ODPOWIEDNIO PREZES, WICEPREZES ALBO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES SAMODZIELNIE ALBO JEDEN WICEPREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM.2018-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPACYNKO2018-01-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2018-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 20 Z PRODUKCJA LOKOMOTYW KOLEJOWYCH ORAZ TABORU SZYNOWEGO2016-10-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-10-31 do dziś
222 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-10-31 do dziś
322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2016-10-31 do dziś
425 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2016-10-31 do dziś
525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2016-10-31 do dziś
628 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2016-10-31 do dziś
729 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2016-10-31 do dziś
830 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH2016-10-31 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
2data złożenia 27.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
3data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-09 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-27 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów