EXCEED SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000644752
Numer REGON: 365787253
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-03
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-15
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/22733/20/31]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2016-11-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCEED SPÓŁKA AKCYJNA2016-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2016-11-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. FABRYCZNA nr domu 15 kod pocztowy 40-611 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-02-07 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@EXCEEDSA.PL2020-01-30 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://EXCEEDSA.PL/2020-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.09.2016R., REP.A NR 2691/2016, NOTARIUSZ TOMASZ ZAPART KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH AL. KORFANTEGO 2/310, 40-004 KATOWICE2016-11-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2020R. REPERTORIUM A NUMER 7614/2020, NOTARIUSZ ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KINGA BEDNARZ SPÓŁKA CYWILNA, 40-851 KATOWICE UL. ŻELAZNA NUMER 4 ZMIENIONY §8 STATUTU, §21 UST.2 STATUTU DODANY §27 A STATUTU2020-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-03 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2016-11-03 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-11-03 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego75000,00 ZŁ2016-11-03 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1002016-11-03 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ2016-11-03 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2016-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2016-11-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1002016-11-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-11-03 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2016-11-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU WRAZ Z INNYMI CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.2016-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOLENDA2016-11-03 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-11-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAŁECKI2020-10-15 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW2020-10-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-10-15 do dziś
21. NazwiskoNOWAKOWSKA2017-01-05 do dziś
2. ImionaANNA2017-01-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-01-05 do dziś
31. NazwiskoSKRZYCZEK2016-11-03 do dziś
2. ImionaGABRIELA JOANNA2016-11-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-11-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-11-03 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-11-03 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-11-03 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-11-03 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-11-03 do dziś
664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-11-03 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-11-03 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-03 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-11-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.07.2017 okres OD 15.09.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 15.09.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.09.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.09.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów