TAN PHAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000644720
Numer REGON: 365795732
Numer NIP: 5213754300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-11-04
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-05-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/23057/24/653]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTAN PHAT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-11-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-11-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-11-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KSAWERÓW nr domu 3 kod pocztowy 02-656 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-11-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki106.10.2016 R., REP. A NR 2540/2016, NOTARIUSZ W JABŁONNIE - MAJA LEWANDOWSKA,2016-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-11-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-11-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLU2024-05-06 do dziś
2. ImionaTH THO2024-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000 ZŁ2024-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHU2024-05-06 do dziś
2. ImionaKIM HAI2024-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ2024-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2024-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2016-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-11-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2016-11-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLU2024-05-06 do dziś
2. ImionaTH THO2024-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2024-05-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2024-05-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2024-05-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-11-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2016-11-04 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2016-11-04 do dziś
347 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2016-11-04 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-11-04 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-11-04 do dziś
647 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-04 do dziś
747 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-04 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-11-04 do dziś
996 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2016-11-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
2data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3data złożenia 27.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
4data złożenia 13.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
5data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
6data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-27 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów