DOHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000644426
Numer REGON: 365729735
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/264462/20/783]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-10-27 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. LEŚNY STOK nr domu 13 kod pocztowy 80-260 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.10.2016R.2016-10-27 do dziś
220.03.2017R., REP. A NR 669/2017, NOTARIUSZ AGNIESZKA OLESZCZUK-KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 44/1 ZMIENIONO: §1, §5, §6, §7, §11, PKT.3 § 5. OTRZYMAŁ NR 2, PKT 3 § 6 OTRZYMAŁ NR 2. 29.03.2018R., REP. A NR 1276/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA OLESZCZUK-KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 44/1 ZMIENIONO §1, §5, UST.2, §6, §7, §11 UMOWY SPÓŁKI2018-06-25 do dziś
320 SIERPNIA 2018 ROKU, REP. A NR 3123/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA OLESZCZUK-KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA NR 44/1 ZMIENIONO § 1.,§5 UST. 2, §6.,§7.,§11. UMOWY SPÓŁKI.2018-09-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3656728702016-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000642825 2016-10-27 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZYMSKI2018-06-25 do dziś
2. ImionaTOMASZ CZESŁAW2018-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2018-06-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2018-06-25 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2018-06-25 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej50.000,00 ZŁOTYCH2018-06-25 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego225.000,00 ZŁOTYCH2018-06-25 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2018-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego225.000,00 ZŁOTYCH2018-06-25 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2018-06-25 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOHO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3656728702016-10-27 do dziś
4. Numer KRS0000642825 2016-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-27 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-10-27 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-10-27 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-27 do dziś
549 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-10-27 do dziś
652 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-10-27 do dziś
755 ZAKWATEROWANIE2016-10-27 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-10-27 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2016-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.10.2017 okres OD 27.10.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
2data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 27.10.2016 DO 31.12.20162017-12-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów