EXCEL SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000644110
Numer REGON: 365747242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-06-25
Sygnatura akt[RDF/210921/20/243]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2016-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCEL SPÓŁKA AKCYJNA2016-10-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 30 nr lokalu 63 kod pocztowy 00-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-02-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.08.2016R., KANCELARIA NOTARIALNA MGR ANNA BEDNARSKA NOTARIUSZ, 43-300 BIELSKO-BIAŁA, UL. 3 MAJA 27/2, REP. A NR 3379/20162016-10-28 do dziś
221.03.2017 R., REP. A NR 1233/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, NOTARIUSZ ANNA BEDNARSKA, ZMIANA § 52017-05-08 do dziś
321.12.2016 R., REP. A NR 5454/2016, NOTARIUSZ ROZALIA GOŁBA - DORAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ; 02.02.2017 R., REP. A NR 428/2017, NOTARIUSZ ROZALIA GOŁBA - DORAK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU BIAŁEJ - ZMIANA § 6 STATUTU2017-05-08 do dziś
402.02.2017R., REP.A NR 428/2017, NOTARIUSZ ROZALIA GOŁBA-DORAK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W BIELSKU-BIAŁEJ, ZMIANA §6 STATUTU2017-06-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-28 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2016-10-28 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2016-10-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1325000,00 ZŁ2017-06-13 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1325002017-06-13 do dziś
4. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2017-05-08 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego1325000,00 ZŁ2017-06-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2016-10-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002016-10-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-10-28 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2017-06-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii325002017-06-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-06-13 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2016-10-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃKO2016-10-28 do dziś
2. ImionaJERZY JACEK2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2016-10-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚWIERKOSZ2016-10-28 do dziś
2. ImionaSABINA STANISŁAWA2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-28 do dziś
21. NazwiskoWĄSIK2016-10-28 do dziś
2. ImionaILONA ANNA2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-28 do dziś
31. NazwiskoGIELA2016-10-28 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MAŁGORZATA2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBLYCHARZ2016-10-28 do dziś
2. ImionaJACEK ADAM2016-10-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-28 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA2016-10-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-07-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-28 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-07-19 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-10-28 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-28 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-10-28 do dziś
662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-10-28 do dziś
762 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-10-28 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-10-28 do dziś
964 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2017-05-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 08.08.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.08.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.08.2016 DO 31.12.20162017-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów