A-Z (ONE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000642902
Numer REGON: 365697142
Numer NIP: 8952099553
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-21
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2018-07-12
Sygnatura akt[RDF/402420/18/493]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-Z (ONE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-10-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 82-86 kod pocztowy 51-166 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-10-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@A-ZONE.PL2016-10-21 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.A-ZONE.PL2016-10-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.10.2016 R, ANNA NOWOCIEŃ, ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA DR WIESŁAWY BOĆ- MAZUR, KANCELARIA NOTARIALNA, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 121/ 207, WROCŁAW, REP. A NR 11806/20162016-10-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z (ONE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649907332016-10-21 do dziś
4. Numer KRS0000628924 2016-10-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWRON GAWRZYŃSKI2016-10-21 do dziś
2. ImionaTOMASZ MARIAN2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-10-21 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-10-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-21 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-10-21 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000 ZŁ2016-10-21 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego85.000 ZŁ2016-10-21 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2016-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego85.000 ZŁ2016-10-21 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2016-10-21 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓREGO Z MOCY UMOWY SPÓŁKI ALBO PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA SĄDU NIE POZBAWIONO PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.2016-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA-Z (ONE) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649907332016-10-21 do dziś
4. Numer KRS0000628924 2016-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-10-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2016-10-21 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-10-21 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-21 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-21 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-10-21 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2016-10-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 21.10.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.10.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów