KRAK CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000642760
Numer REGON: 365669329
Numer NIP: 6793135151
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-08-20
Sygnatura akt[RDF/324731/21/201]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaKRAK CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość SUŁKÓW2021-01-08 do dziś
2. Adresmiejscowość SUŁKÓW nr domu 262 kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA 2021-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.09.2016, REP. A NR 22541/2016, NOTARIUSZ WOJCIECH ZARZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,2016-10-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 LISTOPADA 2020 R., REP. A NUMER 6141/2020 KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA MISZTALSKA - ZAPAŁA RYNEK 20, 32-005 NIEPOŁOMICE. ZMIENIENO BRZMIENIE NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI: § 2, § 3, § 8, § 22 PKT. 12021-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIEŃSKA2016-10-19 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2016-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00 ZŁ2016-10-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULAK2021-01-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.400,00 ZŁ2021-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDULAK2021-01-08 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2021-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-01-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASIEŃSKA2016-10-19 do dziś
2. ImionaDOROTA KATARZYNA2016-10-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2021-01-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-01-08 do dziś
281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2021-01-08 do dziś
381 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2021-01-08 do dziś
482 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2021-01-08 do dziś
577 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2021-01-08 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2021-01-08 do dziś
773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2021-01-08 do dziś
896 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-08 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2021-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2018 okres OD 19.10.2016 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2data złożenia 14.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4data złożenia 20.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.10.2016 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.10.2016 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-14 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów