BUSINESS OUTSOURCING SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-22 godz. 13:27:08
Numer KRS: 0000642630
Numer REGON: 365672449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2018-08-06
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/44761/18/371]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUSINESS OUTSOURCING SERVICES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA nr domu 46 nr lokalu 225 kod pocztowy 01-242 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2016R., NOTARIUSZ KRYSTIAN FAMURAT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL.LENTZA 35A, 02-956 WARSZAWA, REP.A NR 2779/2016.2016-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMLECZKO2017-03-27 do dziś
2. ImionaMARCIN ADAM2017-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH2017-03-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2018-08-06 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ2018-08-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-08-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.2016-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJCIK2018-08-06 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2018-08-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-08-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-10-19 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-19 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-19 do dziś
466 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2016-10-19 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-19 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-10-19 do dziś
773 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-10-19 do dziś
873 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-10-19 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów