LA CUCINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000642621
Numer REGON: 365673839
Numer NIP: 7010624160
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-19
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2024-03-22
Sygnatura akt[RDF/587299/24/464]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLA CUCINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2023-01-19 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. ŚW. WOJCIECHA nr domu 7 kod pocztowy 45-015 poczta OPOLE kraj POLSKA 2023-01-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.10.2016R.2016-10-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DN. 08.04.2017R., REP. A NR 2551/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 4 AKT NOTARIALNY Z DN. 25.04.2017R., REP. A NR 3713/2017, NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, ZMIANA § 5, § 8, § 10, § 11, § 16, § 17 ORAZ DODANIE NOWEGO § 18 ORAZ § 192017-05-18 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DN. 10.01.2023 R. REP. A NR 129/2023, NOTARIUSZ DAMIAN KORBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2023-01-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZAWIŃSKI2023-01-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2023-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ2024-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIEGIENNY2023-01-19 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2023-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ2023-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2023-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-10-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDĄCY PREZESEM ZARZĄDU.2023-01-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMULIK2023-01-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-01-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-01-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-19 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-19 do dziś
256 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2016-10-19 do dziś
356 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-10-19 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-19 do dziś
546 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2016-10-19 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-19 do dziś
746 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2016-10-19 do dziś
810 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2016-10-19 do dziś
969 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-30 do dziś
2data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-30 do dziś
3data złożenia 30.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
4data złożenia 17.04.2023 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-17 do dziś
5data złożenia 17.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-17 do dziś
6data złożenia 22.03.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-30 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-30 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-04-17 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów