E30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000642549
Numer REGON: 365655741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-10-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/44381/21/589]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaE30 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-05-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość BŁONIE2021-10-26 do dziś
2. Adresmiejscowość BŁONIE ulica UL. SOWIŃSKIEGO nr domu 17 kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA 2021-10-26 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejINFO@BORRADOR.PL2018-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.10.2016 R.2016-10-17 do dziś
208.06.2017R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 2607/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA BIAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIAŁEJ PODLASKIEJ. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2017-09-15 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.10.2017 R., REP. A NR 2700/2017, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE. ZMIANA § 1, § 3, § 4 UMOWY SPÓŁKI.2018-01-09 do dziś
421.03.2018 R. W KN OLGI WAWSZCZYK-RACZYŃSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 715/2018 ZMIENIONO § 4, § 5, § 62018-06-15 do dziś
521.01.2019 R. W KN OLGI WAWSZCZYK - RACZYŃSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 145/2019 ZMIENIONO § 3 I § 4 UMOWY SPÓŁKI2019-02-26 do dziś
604.03.2019 R., REP. A NR 700/2019, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA. ZMIANA § 2, § 4, § 5.2019-05-09 do dziś
730.12.2020R., REP. A NR 2283/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA KOSTECKA ZASTĘPA NOTARIUSZA OLIGI WAWSZCZYK-RACZYŃSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 3 UMOWY SPÓŁKI2021-03-29 do dziś
825.08.2021, REP. A NR 2153/2021, NOTARIUSZ OLGA WAWSZCZYK RACZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA, UL. PRZASNYSKA 4A LOK. 122, 01-756 WARSZAWA, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI.2021-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSHCHENKO2020-01-30 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2020-01-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.000,00 ZŁOTYCH2020-01-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-01-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOKIN2021-03-29 do dziś
2. ImionaDMYTRO2021-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ2021-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego80000,00 ZŁ2019-05-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOKIN2021-03-29 do dziś
2. ImionaDMYTRO2021-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-03-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2019-05-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2018-01-09 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2018-01-09 do dziś
349 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2018-01-09 do dziś
452 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2018-01-09 do dziś
562 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2018-01-09 do dziś
664 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2018-01-09 do dziś
764 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-01-09 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2018-01-09 do dziś
978 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2018-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2017 okres OD 17.10.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.10.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.10.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów