SOCRATES TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000642366
Numer REGON: 365650732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-17
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[RDF/409148/22/122]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOCRATES TIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-03-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. HENRYKA KAMIEŃSKIEGO nr domu 51 kod pocztowy 30-644 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2020-03-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2016 R.2016-10-17 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.01.2017R., SPORZĄDZONY PRZEZ ZASTĘPCĘ NOTARIALNEGO EWĘ PŁONKĘ ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA MARIOLI JOŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 358/2017 ZMIANA: § 9, § 2, § 5, § 6, § 11, § 13 DODANIE: § 182017-03-17 do dziś
328.01.2019, REPERTORIUM A NR 349/2019, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ REJ. MARIOLĘ JONCZYK NOTARIUSZA W KRAKOWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE. UCHWAŁA NR 1 § 3 - PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MIEJSCE DOTYCHCZASOWEJ, STANOWIĄCEJ JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ZMIANA ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI (PKD).2019-03-01 do dziś
429.01.2020 R., REP. A NR 458/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY EWA PŁONKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARIOLI JONCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 14 UMOWY SPÓŁKI2020-03-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLDCO SPÓŁKA AKCYJNA2018-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3665961472018-01-08 do dziś
4. Numer KRS0000664211 2018-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ2018-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego45000,00 ZŁ2017-03-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport140000,00 ZŁ2017-03-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2020-03-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKMIEĆ2017-03-17 do dziś
2. ImionaBEATA2017-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-09-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-03-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2019-03-01 do dziś
278 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2019-03-01 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-01 do dziś
478 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2019-03-01 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2019-03-01 do dziś
682 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2019-03-01 do dziś
782 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2019-03-01 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2019-03-01 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2019-03-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 17.10.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 09.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
4data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
5data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 17.10.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 17.10.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2019-03-01 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU KAŻDEJ ZE SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SOCRATES TIME SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁY ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW KAŻDEJ ZE SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH PODJĘTO W DNIU 28 STYCZNIA 2019 ROKU.2019-03-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów