CUB OPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000642255
Numer REGON: 365644105
Numer NIP: 6292476622
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-07-25
Sygnatura akt[RDF/409634/22/691]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUB OPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat DĄBROWA GÓRNICZA gmina DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA2016-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość DĄBROWA GÓRNICZA ulica UL. MAJAKOWSKIEGO nr domu 37 kod pocztowy 41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA 2016-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.2016R., NOTARIUSZ LIDIA MACIĄŻEK-ULANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ AL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 5 A, REP. A NR 6292/2016 10.10.2016R., NOTARIUSZ LIDIA MACIĄŻEK-ULANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, REP. A NR 6671/2016 ZMIENIONO: § 22016-10-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.07.2019 R., REP.A NR 4844/2019, NOTARIUSZ LIDIA MACIĄŻEK-ULANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA LIDIA MACIĄŻEK - ULANOWSKA, AGNIESZKA RZADKOWSKA, NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZMIANA: PAR.15 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2019-09-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ2016-10-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleCUB OPOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORCY BĘDĄCEGO OSOBA FIZYCZNĄ WYKONUJĄCĄ WE WŁASNYM IMIENIU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ OPOKA EWA LISUREK NA PODSTAWIE:OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 551 § 5 ORAZ 584 ZE ZN. 1 I NASTĘPNYCH K.S.H. SPORZĄDZONEGO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZEZ NOTARIUSZA LIDIĘ MACIĄŻEK-ULANOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W DNIU 26.09.2016R, REPERTORIUM A NR 6292/20162016-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaOPOKA EWA LISUREK2016-10-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyCENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2016-10-14 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISUREK2016-10-14 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały910 UDZIAŁÓW, KAŻDY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ.,O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 455.000,00 ZŁ.2016-12-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2016-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU: A) JEDNOOSOBOWEGO - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU B) WIELOOSOBOWEGO - OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLISUREK2016-10-14 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZYMAŃSKI2016-12-05 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ ALEKSANDER2016-12-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-05 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2016-12-05 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-14 do dziś
242 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2016-10-14 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-10-14 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-10-14 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-10-14 do dziś
671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2016-10-14 do dziś
743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-10-14 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2016-10-14 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2018 okres OD 14.10.2016 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-23 do dziś
3data złożenia 18.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-18 do dziś
4data złożenia 31.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
5data złożenia 25.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.10.2016 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów