GT INVEST - SOUTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000641953
Numer REGON: 365642081
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-09-19
Sygnatura akt[RDF/421934/22/988]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGT INVEST - SOUTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CHYBIE miejscowość CHYBIE2016-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość CHYBIE ulica UL. CIESZYŃSKA nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy 43-520 poczta CHYBIE kraj POLSKA 2016-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.09.2016 R., REP. A NR 6673/2016 NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, RYNEK 12016-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRA2016-10-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIUSZ2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały509 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 509.000,00 ZŁ2016-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK GÓRA2016-10-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały113 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 113.000,00 ZŁ2016-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego622000,00 ZŁ2016-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1621163,46 ZŁ2016-10-14 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2016-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRA2016-10-14 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MARIUSZ2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNIK GÓRA2016-10-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2016-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy145 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-10-14 do dziś
247 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2016-10-14 do dziś
347 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-14 do dziś
447 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-14 do dziś
547 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-14 do dziś
656 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-10-14 do dziś
756 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2017 okres OD 16.09.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
3data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6data złożenia 19.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.09.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
6OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.09.2016 DO 31.12.20162017-09-05 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-24 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów