EMPOL BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000641904
Numer REGON: 365648652
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-09
Sygnatura akt[RDF/387627/22/201]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPOL BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚREDZKI gmina MIĘKINIA miejscowość ŹRÓDŁA2016-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ŹRÓDŁA ulica UL. INWESTYCYJNA nr domu 1 kod pocztowy 55-330 poczta MIĘKINIA kraj POLSKA 2019-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.2016 R., REP.A NR 3352/2016, NOTARIUSZ MARCIN KRZEŚ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. WAŁBRZYSKA 9D2016-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUBA2016-10-14 do dziś
2. ImionaEWA BOGUMIŁA2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUBA2016-10-14 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MARIAN2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-10-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego15000,00 ZŁ2016-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUBA2016-10-14 do dziś
2. ImionaEWA BOGUMIŁA2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUBA2016-10-14 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW MARIAN2016-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-10-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy181 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-10-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-10-14 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2016-10-14 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2016-10-14 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-10-14 do dziś
543 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-10-14 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-10-14 do dziś
781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-10-14 do dziś
881 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-10-14 do dziś
981 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2016 okres OD 04.10.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
2data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
3data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4data złożenia 07.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
5data złożenia 21.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
6data złożenia 09.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.10.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 04.10.2016 DO 31.12.20162017-05-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-07 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-21 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów