EMPIRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000641765
Numer REGON: 365633202
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398452/22/428]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMPIRIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PODWALE nr domu 83 nr lokalu 11 kod pocztowy 50-414 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2019-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.09.2016 R., NOTARIUSZ MARTA SZAFRAŃSKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RUSKIEJ 51B, REPERTORIUM A NR 10921/20162016-10-12 do dziś
212.06.2017 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA ZEMBALA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY ULICY RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 64505/2017 - W §5 UST.2 PO PKT 32 DODANO PKT 33 I 34, UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ §7 UST.1 I NADANO MU NOWE BRZMIENIE.2017-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROUENO CONSULTING LIMITED2017-08-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2017-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-08-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (ZARÓWNO PREZES ZARZĄDU, JAK I POSZCZEGÓLNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU) SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE.2016-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIMON2018-01-29 do dziś
2. ImionaRAN2018-01-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGABRIELIDES2022-01-10 do dziś
2. ImionaDEMITRIS2022-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAVRIELIDES2022-01-10 do dziś
2. ImionaNICOS2022-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-01-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-01-10 do dziś
43. Numer PESEL\REGON***********2018-07-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-08-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-10-12 do dziś
269 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-08-24 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-10-12 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-10-12 do dziś
564 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-10-12 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-12 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2016-10-12 do dziś
870 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-10-12 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.07.2018 okres OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2data złożenia 15.07.2018 okres OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
4data złożenia 02.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
5data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
6data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-02 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów