ETU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2020-11-27 godz. 22:44:20
Numer KRS: 0000641672
Numer REGON: 365623920
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-08-01
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2020-08-01
Sygnatura akt[RDF/230535/20/83]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaETU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO2016-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PIASECZNO ulica UL. SPOKOJNA nr domu 9 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA 2016-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki105.09.2016R.2016-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaETU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649606202016-10-12 do dziś
4. Numer KRS0000627850 2016-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZTA PODLASKA2016-10-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JOANNA2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-10-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.500 ZŁ2016-10-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000 ZŁ2016-10-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000 ZŁ2016-10-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-10-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRKA2016-10-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-12 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-12 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-12 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-12 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-12 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-10-12 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej500 ZŁ2016-10-12 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500 ZŁ2016-10-12 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego500 ZŁ2016-10-12 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-10-12 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2016-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaETU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3649606202016-10-12 do dziś
4. Numer KRS0000627850 2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSTRUS2016-10-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-10-12 do dziś
21. NazwiskoKASZTA PODLASKA2016-10-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA JOANNA2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-10-12 do dziś
31. NazwiskoGÓRKA2016-10-12 do dziś
2. ImionaPIOTR2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-10-12 do dziś
41. NazwiskoTRĘBICKA PODLASKA2016-10-12 do dziś
2. ImionaMARIA IRMINA2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-10-12 do dziś
51. NazwiskoJABŁOŃSKI2016-10-12 do dziś
2. ImionaMACIEJ2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-10-12 do dziś
61. NazwiskoJEJER2016-10-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA NATALIA2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-12 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA2016-10-12 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2016-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-10-12 do dziś
214 PRODUKCJA ODZIEŻY2016-10-12 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-10-12 do dziś
449 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2016-10-12 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2016-10-12 do dziś
673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-10-12 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-10-12 do dziś
893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2018 okres OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-18 do dziś
2data złożenia 16.07.2018 okres OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
3data złożenia 17.07.2018 okres OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4data złożenia 18.07.2018 okres OD 12.10.2016 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
6data złożenia 01.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów