GSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000641561
Numer REGON: 365628767
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/436685/22/305]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSK gmina SŁUPSK miejscowość SŁUPSK2019-05-07 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUPSK ulica UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE nr domu 23 kod pocztowy 76-200 poczta SŁUPSK kraj POLSKA 2019-05-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 09.09.2016R., NOTARIUSZ AGNIESZKA BUNKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUPSKU, REP. A NUMER 6933/20162016-10-12 do dziś
228.03.2019R., REP. A NR 3308/2019, NOTARIUSZ PAWEŁ JAN DWORCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ DWORCZYŃSKI ALEKSANDRA GĄSECKA - SZEWCZUK NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA W SŁUPSKU, ZM. § 1, § 3, § 6, DODANIE § 22019-05-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERLECKA2016-10-12 do dziś
2. ImionaPATRYCJA JADWIGA2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERLECKI2016-10-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2016-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ2016-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERLECKI2016-10-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIERLECKA2016-10-12 do dziś
2. ImionaPATRYCJA JADWIGA2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-10-12 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-10-12 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-10-12 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-10-12 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-10-12 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-10-12 do dziś
770 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2019-05-07 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-05-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 12.10.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
2data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
4data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
5data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.10.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.10.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-12 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów