LABORATORIUM FUTBOLU PASZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000641451
Numer REGON: 365611407
Numer NIP: 1182130989
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2022-03-22
Sygnatura akt[RDF/372551/22/402]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM FUTBOLU PASZKOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2016-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość DZIEKANÓW LEŚNY2016-10-11 do dziś
2. Adresmiejscowość DZIEKANÓW LEŚNY ulica UL. MIODOWA nr domu 20A kod pocztowy 05-092 poczta DZIEKANÓW LEŚNY kraj POLSKA 2016-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki106.10.2016 R.2016-10-11 do dziś
229.05.2017R., ZMIANA PAR. 5 I PAR. 9 UMOWY SPÓŁKI.2017-12-01 do dziś
331.01.2020R., ZMIENIONO: § 5 I § 9 UMOWY SPÓŁKI2020-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKOWSKI2016-10-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TOMASZ2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2016-10-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-11 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-11 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-11 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-11 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUSZEWSKI2017-12-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-12-01 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-12-01 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-12-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2017-12-01 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ WSPÓLNICY LUB JEDEN WSPÓLNIK ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKUSZEWSKI2017-12-01 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASZKOWSKI2016-10-11 do dziś
2. ImionaMARIUSZ TOMASZ2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-11 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDZYŃSKI2016-10-11 do dziś
2. ImionaŁUKASZ JAKUB2016-10-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2016-10-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2016-10-11 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-10-11 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-10-11 do dziś
447 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-11 do dziś
585 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-10-11 do dziś
670 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-10-11 do dziś
763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-10-11 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2016-10-11 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-08 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów