GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA „PROFIX” MARIA WAWRZYNIAK, KRYSTYNA RUDNICKA SPÓŁKA PARTNERSKA PIELĘGNIAREK

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000641051
Numer REGON: 532470171
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-10
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2022-03-23
Sygnatura akt[RDF/372703/22/77]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA PARTNERSKA2016-10-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 532470171 NIP 75518458202016-10-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA „PROFIX” MARIA WAWRZYNIAK, KRYSTYNA RUDNICKA SPÓŁKA PARTNERSKA PIELĘGNIAREK2016-10-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat PRUDNICKI gmina GŁOGÓWEK miejscowość GŁOGÓWEK2016-10-10 do dziś
2. Adresmiejscowość GŁOGÓWEK ulica UL. POWSTAŃCÓW nr domu 34 kod pocztowy 48-250 poczta GŁOGÓWEK kraj POLSKA 2016-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.09.2016R.2016-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-10-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA NR 2 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 21.09.2016R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRAWA CYWILNEGO POD NAZWĄ: GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA „PROFIX” S.C. MARIA WAWRZYNIAK, KRYSTYNA RUDNICKA W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ GRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA „PROFIX” MARIA WAWRZYNIAK, KRYSTYNA RUDNICKA SPÓŁKA PARTNERSKA PIELĘGNIAREK ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA MARIĘ FELCENLOBEN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W PRUDNIKU, REP. A NR 4171/20162016-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaGRUPOWA PRAKTYKA PIELĘGNIAREK W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA „PROFIX” S.C. MARIA WAWRZYNIAK KRYSTYNA RUDNICKA2016-10-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-10-10 do dziś
5. Numer REGON5324701712016-10-10 do dziś
6. Numer NIP75518458202016-10-10 do dziś
Rubryka 7 - Dane partnerów
1
1. NazwiskoWAWRZYNIAK2016-10-10 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2016-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2016-10-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-10 do dziś
2
1. NazwiskoRUDNICKA2016-10-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DANUTA2016-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-10 do dziś
4. Czy partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 § 2 Kodeksu spółek handlowych?NIE2016-10-10 do dziś
5. Czy partner pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-10 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-10 do dziś
8. Czy partner ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY PARTNERZY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEN WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PARTNERÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI.2016-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAWRZYNIAK2016-10-10 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2016-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUDNICKA2016-10-10 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA DANUTA2016-10-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2016-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 10.10.2016 DO 31.12.20162018-12-06 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-06 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów