EN BLOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000640654
Numer REGON: 365593603
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2019-07-15
Sygnatura akt[RDF/162777/19/217]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEN BLOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 2 nr lokalu 31 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DN. 31.08.2016 R., REP. A NR 1793/2016, NOTARIUSZ JACEK KUKULSKI, KANCELARIA NOTARIALNA UL. NARBUTTA 4 LOK.10, WARSZAWA2016-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUBOIŃSKI2016-10-06 do dziś
2. ImionaDARIUSZ ADAM2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-10-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ.2016-10-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ.2016-10-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ.2016-10-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-10-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEN BLOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3652368082016-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000633237 2016-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATEŃSKI2016-10-06 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-10-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ.2016-10-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2.500,00 ZŁ.2016-10-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,00 ZŁ.2016-10-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-10-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuEN BLOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA EN BLOC SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKREŚLONY W KRS TEJ SPÓŁKI ZAKŁADA, IŻ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU EN BLOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU EN BLOC SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. AKTUALNIE EN BLOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANA JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE: DARIUSZA ADAMA LUBOIŃSKIEGO ORAZ JAROSŁAWA MATEŃSKIEGO.2016-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaEN BLOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3652368082016-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000633237 2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy185 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-10-06 do dziś
290 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA2016-10-06 do dziś
393 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-10-06 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-10-06 do dziś
570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-10-06 do dziś
659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2016-10-06 do dziś
760 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2016-10-06 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-10-06 do dziś
979 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów