LABELPOLAND.COM SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000640460
Numer REGON: 365589375
Numer NIP: 5851475668
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-06
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2024-03-12
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/4149/24/292]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABELPOLAND.COM SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-10-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SOPOT gmina SOPOT miejscowość SOPOT2016-10-06 do dziś
2. Adresmiejscowość SOPOT ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu 44 nr lokalu 1 kod pocztowy 81-702 poczta SOPOT kraj POLSKA 2016-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.09.2016 REPERTORIUM A NUMER 6565/2016, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU2016-10-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„LABELPOLAND.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080089752016-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000071534 2016-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONOPACKA2016-10-06 do dziś
2. ImionaDOROTA JANINA2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-06 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-10-06 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2016-10-06 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2016-10-06 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego5.000,00 ZŁ2016-10-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-10-06 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI LABELPOLAND.COM SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI WPISANYM DO REJESTRU2016-10-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firma„LABELPOLAND.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0080089752016-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000071534 2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-10-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-06 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2016-10-06 do dziś
352 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2016-10-06 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2016-10-06 do dziś
555 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2016-10-06 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-06 do dziś
756 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-06 do dziś
855 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2016-10-06 do dziś
958 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2017 okres OD 06.10.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
5data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
6data złożenia 28.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
7data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.10.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-28 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-01-312023-02-23 do dziś
2. Data wznowienia wykonywania działalności2023-05-042023-05-15 do dziś
2
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2024-03-042024-03-12 do dziś