APTEKI OSIEDLOWE M. IWANICKA M. PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000640453
Numer REGON: 871117986
Numer NIP: 9561945642
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-07
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2023-07-20
Sygnatura akt[RDF/551016/23/301]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-10-07 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 871117986 NIP 95619456422016-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI OSIEDLOWE M. IWANICKA M. PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA2016-10-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2016-10-07 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2016-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.08.2016 R.2016-10-07 do dziś
218.10.2016 R., ZMIANA § 2 ORAZ § 10 UMOWY SPÓŁKI2016-10-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-10-07 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ O NAZWIE APTEKA OSIEDLOWA SPÓŁKA CYWILNA ANNA PIĄTKOWSKA, MAŁGORZATA PIĄTKOWSKA, PRZEMYSŁAW PIĄTKOWSKI Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY ULICY BARTOSZA GŁOWACKIEGO 2, W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ APTEKI OSIEDLOWE AMP PIĄTKOWSCY SPÓŁKA JAWNA. UCHWAŁĘ PRZYJĘTO 26 SIERPNIA 2016 R. W TORUNIU NA ZEBRANIU WSPÓLNIKÓW. DANE WSPÓLNIKÓW: 1) MAŁGORZATA PIĄTKOWSKA ZAM. W TORUNIU PRZY UL. PODGÓRNEJ 62C M.1, NIP 9561212508, NR PESEL 60061401848, 2) ANNA JADWIGA PIĄTKOWSKA, ZAM. W TORUNIU PRZY UL. BYDGOSKIEJ 102B/23, NR NIP 8790086720, NR PESEL 34071703201, 3) PRZEMYSŁAW JÓZEF PIĄTKOWSKI, ZAM. W TORUNIU PRZY UL. PODGÓRNEJ 62C M.1, NR NIP 9561004974, NR PESEL 600802065142016-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA OSIEDLOWA SPÓŁKA CYWILNA ANNA PIĄTKOWSKA, MAŁGORZATA PIĄTKOWSKA, PRZEMYSŁAW PIĄTKOWSKI2016-10-07 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-10-07 do dziś
5. Numer REGON8711179862016-10-07 do dziś
6. Numer NIP95619456422016-10-07 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKA2016-10-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2016-10-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-25 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-25 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH SKUTKUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIEM ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ NIEPRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 10.000 ZŁOTYCH. W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO Z PROKURENTEM.2016-10-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANICKA2016-10-25 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2016-10-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JAN2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-07 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-07 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-07 do dziś
447 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-10-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-21 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-28 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów