DOM OPIEKI RAZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54
Numer KRS: 0000640421
Numer REGON: 365611548
Numer NIP: 9512420715
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-11
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/353723/21/138]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOM OPIEKI RAZEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina STAWIGUDA miejscowość STAWIGUDA2020-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość STAWIGUDA ulica UL. PODLEŚNA nr domu 1 kod pocztowy 11-034 poczta STAWIGUDA kraj POLSKA 2020-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2016 R., NOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4692/20162016-10-11 do dziś
205.04.2018 R. - JUSTYNA BASZUK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2126/2018 - ZMIENIONO § 4 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2018-04-24 do dziś
3AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 15.07.2020R., REP. A NR 4611/2020, NOTARIUSZ JOANNA KOZŁOWSKA, ZMIENIONO: §1, §2 UST. 1-2, §4 UST.1, §5 UST.1, §6 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2020-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKI2017-05-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH2017-05-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2020-05-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00ZŁ2020-05-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2016-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2020-05-13 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW ADAM2020-05-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-05-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-05-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIERNACKI2017-05-19 do dziś
2. ImionaMACIEJ2017-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy187 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ2020-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-10-11 do dziś
256 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2020-09-10 do dziś
387 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-09-10 do dziś
487 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2020-09-10 do dziś
588 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH2020-09-10 do dziś
688 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2020-09-10 do dziś
756 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2020-09-10 do dziś
856 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2020-09-10 do dziś
987 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI2020-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.01.2019 okres OD 11.10.2016 DO 31.12.20172019-01-15 do dziś
2data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3data złożenia 15.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
4data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 11.10.2016 DO 31.12.20172019-01-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów