„MM PARTNERS WOJNOWSKA” SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000640383
Numer REGON: 281614773
Numer NIP: 7393868838
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2023-05-22
Sygnatura akt[RDF/489369/23/543]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-10-04 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 281614773 NIP 73938688382016-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MM PARTNERS WOJNOWSKA” SPÓŁKA JAWNA2016-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2016-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. GRABOWA nr domu 10 kod pocztowy 10-161 poczta OLSZTYN kraj POLSKA 2016-12-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki107.06.2016 R.2016-10-04 do dziś
2ANEKSEM Z DNIA 13.03.2019R. ZMIENIONO §2 PKT 3 ORAZ §3 PKT 1B UMOWY2019-04-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-10-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „MM PARTNERS” S.C. Z DNIA 06.06.2016 R. PODJĘTEJ NA PODSTAWIE ART.26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WSPÓLNICY: - MARIA WOJNOWSKA, PESEL 89080506707, NIP 1231176053, ZAM. UL. GRABOWA 10, 10-161 OLSZTYN, WPISANA DO CEIDG - MARIUSZ GRZEGORZ MOŻDŻONEK, PESEL 89042411115, NIP 1231168094, ZAM. UL. WILCZYŃSKIEGO 15/8, 10-686 OLSZTYN, WPISANY DO CEIDG2016-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firma„MM PARTNERS” S.C.2016-10-04 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-10-04 do dziś
5. Numer REGON2816147732016-10-04 do dziś
6. Numer NIP73938688382016-10-04 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNOWSKA2016-10-04 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2016-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-10-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-10-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-10-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-10-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2016-12-07 do dziś
2. ImionaMONIKA2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-12-07 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-12-07 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-12-07 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-12-07 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM WSPÓLNIKIEM LUB PROKURENTEM.2016-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIÓŁKOWSKA2016-12-07 do dziś
2. ImionaMONIKA2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNOWSKA2016-10-04 do dziś
2. ImionaMARIA MAGDALENA2016-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWOJNOWSKI2016-12-07 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)2016-12-07 do dziś
21. NazwiskoZIÓŁKOWSKI2016-12-07 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN JACEK2016-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ODDZIELNA (SAMOISTNA)2016-12-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 10 A PROWADZENIE RESTAURACJI I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy156 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2016-10-04 do dziś
293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2016-10-04 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-04-25 do dziś
456 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2019-04-25 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2019-04-25 do dziś
610 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I POTRAW2019-04-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-01 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-22 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2023-02-102023-02-15 do dziś