BOX5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000640130
Numer REGON: 365551600
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-10-04
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/350958/21/167]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOX5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-10-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-10-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOURSYNOWSKA nr domu 162 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2016R., NOTARIUSZ ILONA MARCHOCKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 4687/20162016-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-10-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-10-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELISKI2017-02-07 do dziś
2. ImionaMAREK KONRAD2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2017-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2017-02-07 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JAN2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ2017-02-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-10-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2016-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZELISKI2017-02-07 do dziś
2. ImionaMAREK KONRAD2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2017-02-07 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JAN2017-02-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-10-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-10-04 do dziś
243 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2016-10-04 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-10-04 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-10-04 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-10-04 do dziś
643 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-10-04 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-10-04 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2016-10-04 do dziś
964 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-10-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 12.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
4data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-24 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów