ENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000639818
Numer REGON: 365529798
Numer NIP: 5252678371
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-30
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[RDF/379654/22/678]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MOKOTOWSKA nr domu 1 kod pocztowy 00-640 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.08.2016 R., NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY ALEI JANA PAWŁA II NUMER 61 LOKAL 4, REP. A NR 10122/20162016-09-30 do dziś
205.03.2019 R., REP. A NR 739/2019, NOTARIUSZ ANNA MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §3 UST. 1, USUNIĘTO: §9 UST. 2 LIT. L, §9 UST. 2 LIT. M, §9 UST. 2 LIT. N, §9 UST. 2 LIT. O (I UJEDNOLICONO NUMERAJCĘ W §9 UST. 2), DODANO: §10 UST. 142019-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaEESTI ENERGIA AS2016-09-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały120.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000.000,00 ZŁ2017-05-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-09-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego12000000,00 ZŁ2017-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-09-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPTASZYŃSKI2018-12-21 do dziś
2. ImionaMARCIN MAREK2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-12-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-12-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2016-09-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ GRZEGORZ2016-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2016-09-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2016-09-30 do dziś
235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-09-30 do dziś
335 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-09-30 do dziś
435 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2016-09-30 do dziś
535 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2016-09-30 do dziś
646 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-09-30 do dziś
766 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH2016-09-30 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-30 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2018 okres OD 30.09.2016 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
5data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 30.09.2016 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 30.09.2016 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-23 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów