INTEGRATED PHOTOVOLTAIC SOLUTIONS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000639181
Numer REGON: 365484819
Numer NIP: 7393889243
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2021-02-16
Sygnatura akt[OL.VIII NS-REJ.KRS/2452/21/958]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRATED PHOTOVOLTAIC SOLUTIONS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2016-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość OLSZTYN kraj POLSKA 2021-02-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@IPSENERGIA.PL2016-09-27 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.IPSENERGIA.PL2016-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuINTEGRATED PHOTOVOLTAIC SOLUTIONS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W WARSZAWIE2016-09-27 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-27 do dziś
3. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CZEREŚNIOWA nr domu 63a kod pocztowy 02-457 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-27 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.09.2016R.2016-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHOLSKI2016-09-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ TOMASZ2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2016-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2016-09-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WOJCIECH2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2016-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-27 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCKI2016-09-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ EDMUND2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2016-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCHOLSKI2016-09-27 do dziś
2. ImionaDARIUSZ TOMASZ2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJABŁOŃSKI2016-09-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WOJCIECH2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOTOCKI2016-09-27 do dziś
2. ImionaMARIUSZ EDMUND2016-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2016-09-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-09-27 do dziś
243 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2016-09-27 do dziś
346 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-09-27 do dziś
425 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2016-09-27 do dziś
526 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2016-09-27 do dziś
627 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-09-27 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2016-09-27 do dziś
873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2016-09-27 do dziś
974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2016-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów