ENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY SKRA BEŁCHATÓW

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000639069
Numer REGON: 590037121
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-29
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/387884/22/184]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2016-09-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 590037121 NIP 76913886822016-09-29 do dziś
3. NazwaENERGETYCZNY KLUB SPORTOWY SKRA BEŁCHATÓW2016-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ nr w rejestrze 1/2004 nazwa sądu prowadzącego rejestr STAROSTA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO2016-09-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?TAK2016-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BEŁCHATOWSKI gmina BEŁCHATÓW miejscowość BEŁCHATÓW2016-09-29 do dziś
2. Adresmiejscowość BEŁCHATÓW ulica UL. DĄBROWSKIEGO nr domu 11A kod pocztowy 97-400 poczta BEŁCHATÓW kraj POLSKA 2020-02-07 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu119.01.2012R. 19.05.2016R. - ZMIANA § 48 I § 63 STATUTU.2016-09-29 do dziś
228.12.2016 R. - ZMIANA § 65 STATUTU.2017-02-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO2016-09-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KLUBU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2017-02-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALICKA2021-09-22 do dziś
2. ImionaMONIKA2021-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPROWSKI2021-09-22 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-09-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRECHENEK2021-02-15 do dziś
2. ImionaNINA MARIA2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-02-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJNOWSKI2021-02-15 do dziś
2. ImionaLEON2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-02-15 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAŁEK2021-02-15 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW STEFAN2021-02-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2016-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANEK2016-09-29 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ TOMASZ2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSWAG2016-09-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ WOJCIECH2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRETKIEWICZ2016-09-29 do dziś
2. ImionaMAREK2016-09-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2016-09-29 do dziś
258 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2016-09-29 do dziś
347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-29 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-29 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-09-29 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2016-09-29 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-09-29 do dziś
863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-09-29 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
2data złożenia 08.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
3data złożenia 07.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4data złożenia 30.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
5data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-07 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-30 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM KLUBU JEST WYŁĄCZNIE PROWADZENIE STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I OGÓŁU SPOŁECZNOŚCI BEŁCHATOWA I POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI: 1. KRZEWIENIE KULTURY I TĘŻYZNY FIZYCZNEJ ORAZ PROPAGOWANIE SPORTU, 2. TWORZENIE DOGODNYCH WARUNKÓW DLA UZYSKIWANIA WYŻSZYCH WYNIKÓW W SPORCIE WYCZYNOWYM I MASOWYM PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU I JEGO SYMPATYKÓW NA TERENIE DZIAŁALNOŚCI KLUBU, 3. TWORZENIE DOGODNYCH WARUNKÓW DLA UPOWSZECHNIENIA SPORTU, ZWŁASZCZA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, 4. WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁADZAMI OŚWIATOWYMI NAD UKIERUNKOWANIEM SPORTOWEGO ROZWOJU MŁODZIEŻY W SZKOŁACH BEŁCHATOWA I POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO. CELEM TEJ OPIEKI JEST TWORZENIE WARUNKÓW DLA PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU FIZYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY I ROZSZERZANIA JEJ ZAINTERESOWAŃ SPORTOWYCH ORAZ PRZYGOTOWANIE NAJZDOLNIEJSZEJ MŁODZIEŻY DO SEKCJI SPORTOWYCH KLUBU, 5. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ PRACOWNIKÓW PATRONA I ICH RODZIN ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ SPORTEM I REKREACJĄ FIZYCZNĄ.2016-09-29 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
2. Nieodpłatna działalność statutowa193 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2016-09-29 do dziś
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów