APTEKA STOKROTKA SPÓŁKA JAWNA JOANNA BYCZKOWSKA, WOJCIECH BYCZKOWSKI

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000638278
Numer REGON: 020068420
Numer NIP: 6912303880
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2023-05-29
Sygnatura akt[RDF/491310/23/569]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-09-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020068420 NIP 69123038802016-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA STOKROTKA SPÓŁKA JAWNA JOANNA BYCZKOWSKA, WOJCIECH BYCZKOWSKI2016-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LEGNICKI gmina CHOJNÓW miejscowość CHOJNÓW2016-09-23 do dziś
2. Adresmiejscowość CHOJNÓW ulica UL. LEGNICKA nr domu 15 kod pocztowy 59-225 poczta CHOJNÓW kraj POLSKA 2016-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.09.2016R.2016-09-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-09-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.09.2016 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ APTEKA „STOKROTKA” SPÓŁKA CYWILNA JOANNA BYCZKOWSKA, WOJCIECH BYCZKOWSKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ APTEKA STOKROTKA SPÓŁKA JAWNA JOANNA BYCZKOWSKA WOJCIECH BYCZKOWSKI NA ZASADZIE ART. 26 § 4 KSH.2016-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA STOKROTKA SPÓŁKA CYWILINA JOANNA BYCZKOWSKA, WOJCIECH BYCZKOWSKI2016-09-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2016-09-23 do dziś
5. Numer REGON0200684202016-09-23 do dziś
6. Numer NIP69123038802016-09-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYCZKOWSKI2016-09-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYCZKOWSKA2016-09-23 do dziś
2. ImionaJOANNA WIESŁAWA2016-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.2016-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYCZKOWSKI2016-09-23 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYCZKOWSKA2016-09-23 do dziś
2. ImionaJOANNA WIESŁAWA2016-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-23 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-23 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-23 do dziś
421 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2016-09-23 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-23 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-23 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-09-23 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-26 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-08 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-20 do dziś
6OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów