BULWAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000637408
Numer REGON: 365464840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-03-17
Sygnatura akt[RDF/192347/20/12]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULWAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. GARNCARSKA nr domu 8 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-115 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki109.08.2016 ROKU NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ ZEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP A NR 4431/20162016-09-23 do dziś
210-07-2017, REP. A NR 5454/2017 NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ ZEMAN, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA PASZKIEWICZ, BARTŁOMIEJ ZEMAN SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE ZMIANA § 32017-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULWAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3651822312016-09-23 do dziś
4. Numer KRS0000632453 2016-09-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULWAR CAPITAL INVESTEMTS LIMITED (SPÓŁKA PRAWA IRLANDZKIEGO)2016-09-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2000 ZŁ2016-09-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego2000 ZŁ2016-09-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2000 ZŁ2016-09-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY PRZEZ CZŁONKÓW ZARZĄDU W SKŁADZIE DENISE O’DOWD I GRACE BOYLE, Z KTÓRYCH KAŻDY UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI KOMPLEMETARIUSZA.2016-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBULWAR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3651822312016-09-23 do dziś
4. Numer KRS0000632453 2016-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBOYLE2016-09-23 do dziś
2. ImionaALAN2016-09-23 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-09-23 do dziś
21. NazwiskoBYRSKI2018-02-16 do dziś
2. ImionaPIOTR JANUSZ2018-02-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-16 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2018-02-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-23 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-23 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2016-09-23 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-09-23 do dziś
543 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2016-09-23 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-23 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-23 do dziś
874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-23 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.05.2017 okres OD 23.09.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
2data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3data złożenia 27.12.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-27 do dziś
4data złożenia 17.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 23.09.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-27 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-12-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów