GRWG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000637051
Numer REGON: 365388010
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-14
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[RDF/417095/22/644]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRWG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-09-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. WOLBROMSKA nr domu 18 nr lokalu 1B kod pocztowy 53-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-11-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@GRWG.PL2016-09-14 do dziś
4. Adres strony internetowejGRWG.PL2016-09-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.09.2016 R.2016-09-14 do dziś
215.11.2016 R., NOTARIUSZ IGA FUJAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SUKIENNICE 6 LOK. 402; REP. A NR 2301/2016 - ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2016-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKI2016-09-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4500 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-09-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHARSKI2016-11-23 do dziś
2. ImionaLUCJAN2016-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)2016-11-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAWROŃSKI2016-09-14 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2016-09-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2016-09-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.06.2017 okres OD 12.09.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
2data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
4data złożenia 20.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
5data złożenia 19.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
6data złożenia 31.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.09.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-14 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-09 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-20 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów