INTEGRAL GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000636705
Numer REGON: 365409114
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2022-07-22
Sygnatura akt[RDF/409286/22/955]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRAL GO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość ŁĘKI2022-06-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁĘKI ulica AKACJOWA nr domu 99 kod pocztowy 32-651 poczta NOWA WIEŚ kraj POLSKA 2022-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.08.2016R NOTARIUSZ OLGA MAŁACHWIEJ, KANCELARIA NOTARIANA W BIELSKU-BAŁEJ REP. A NR. 4454/20162016-09-16 do dziś
217.05.2022 R.; REP. A NR 3050/2022; NOTARIUSZ ADRIANA SZCZYGIEŁ; KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ - UCHYLENIE CAŁEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE UMOWIE NOWEGO BRZMIENIA2022-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROMIN2016-09-16 do dziś
2. ImionaMONIKA STANISŁAWA2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ2016-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWŻNI JEST CZŁONEK ZARZĄDU. ZARZĄD JEST JEDNOSOBOWYM.2016-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROMIN2016-09-16 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoJAROMIN2016-09-16 do dziś
2. ImionaMONIKA STANISŁAWA2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-16 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2016-09-16 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2019-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-16 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-09-16 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2data złożenia 29.10.2019 okres OD 16.09.2016 DO 31.12.20172019-10-29 do dziś
3data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
5data złożenia 22.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
2OD 16.09.2016 DO 31.12.20172019-10-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-20 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.09.2016 DO 31.12.20172019-10-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów