HEY!LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000636657
Numer REGON: 365372859
Numer NIP: 9571088694
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-12
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-18
Sygnatura akt[GD.VII NS-REJ.KRS/20080/21/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEY!LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-09-12 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. PIOTRKOWSKA nr domu 19 nr lokalu 14 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2021-10-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 06.09.2016 R., REP.A NR 4005/2016, NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW KOLBUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI.2016-09-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLESZCZYŃSKI2016-09-12 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ KRZYSZTOF2016-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁOTYCH2016-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMACHOWSKI2016-09-12 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2016-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000 ZŁOTYCH2016-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-12 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMODZELEWSKI2016-09-12 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2016-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2016-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 ZŁ2016-09-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport159000,00 ZŁ2016-09-12 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-09-12 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-09-12 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2016-09-12 do dziś
362 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-09-12 do dziś
463 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-09-12 do dziś
563 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-09-12 do dziś
663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-12 do dziś
758 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-09-12 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-12 do dziś
974 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2017 okres OD 12.09.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 12.09.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 12.09.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji16.03.2020 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW HEY!LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 16.03.2020 R., O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, NOTARIUSZ AGNIESZKA BIAŁAZEWSKA W KANCELARII W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 807/2020, 16.03.20202020-04-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2020-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoMODZELEWSKI2020-04-16 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MICHAŁ2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-16 do dziś
21. NazwiskoDOMACHOWSKI2020-04-16 do dziś
2. ImionaMAREK TOMASZ2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-16 do dziś
31. NazwiskoLESZCZYŃSKI2020-04-16 do dziś
2. ImionaBARTŁOMIEJ KRZYSZTOF2020-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności16.03.2020 R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW HEY!LOGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 16.03.2020 R., O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, NOTARIUSZ AGNIESZKA BIAŁAZEWSKA W KANCELARII W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 807/2020, 16.03.20202020-04-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów