HIGHLANDERS GROUP LIMITED SPÓŁKA PRYWATNA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000636412
Numer REGON: 365364357
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2019-06-06
Sygnatura akt[RDF/118970/19/2]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY2016-09-09 do dziś
3. NazwaHIGHLANDERS GROUP LIMITED SPÓŁKA PRYWATNA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE2016-09-09 do dziś
4. Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego oraz oznaczenie formy prawnejHIGHLANDERS GROUP LIMITED2016-09-09 do dziś
5. Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie ogranu prowadzącego rejestr i przechowującego akta przedsiębiorcy zagranicznegoREJESTR SPÓŁEK DLA ANGLII I WALII NUMER SPÓŁKI 99310222016-09-09 do dziś
8. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-09 do dziś
9. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres oddziału
1. Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC2016-09-09 do dziś
2. Adres oddziałumiejscowość ŻYWIEC ulica UL. ZA WODĄ nr domu 4 kod pocztowy 34-300 poczta ŻYWIEC kraj POLSKA 2018-11-27 do dziś
3. Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj ANGLIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość LEEDS ulica PARKFIELD MOUNT nr domu 24 nr lokalu kod pocztowy LS11 7PA poczta LEEDS 2016-09-09 do dziś
4. Adres poczty elektronicznejPRZEMEKHACZEK@GMAIL.COM2018-11-27 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.2016-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANDOK2017-06-19 do dziś
2. ImionaHUBERT JAKUB2017-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-06-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRZESZCZ2016-09-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MICHAŁ2016-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale
11. NazwiskoHACZEK2016-09-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-09-09 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-09-09 do dziś
281 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-09-09 do dziś
381 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-09-09 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-09-09 do dziś
581 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE2016-09-09 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-09-09 do dziś
780 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 22.05.2017 okres OD 09.09.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
2data złożenia 31.10.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
3data złożenia 06.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-06 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o przymusowej restrukturyzacji dotyczące oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów