„BPOLNET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000636383
Numer REGON: 365402632
Numer NIP: 5223071494
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-15
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-03-16
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/8551/22/87]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BPOLNET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CZŁUCHOWSKA nr domu 9 nr lokalu 6 kod pocztowy 01-360 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DN. 21.07.2016 - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KINGA DZIENIS ZA NR REP. A 423/2016.2016-09-15 do dziś
223.01.2019R., REP.A NR 557/2019, NOTARIUSZ MATEUSZ PALKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2 ORAZ §9 UST.1 I UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2019-03-11 do dziś
318.09.2020 R., REP. A NR 5342/2020, NOTARIUSZ MIROSŁAW KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO §2, §10, §122021-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUBER2016-09-15 do dziś
2. ImionaBERNHARD WILHELM2016-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000 ZŁOTYCH2021-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROKWA2016-09-15 do dziś
2. ImionaMAREK MATEUSZ2016-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH2021-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANG2021-01-08 do dziś
2. ImionaJAKUB JERZY2021-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH2021-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-09-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU, B) PRZY ZARZĄDZIE ZŁOŻONYM Z DWU I WIĘCEJ OSÓB - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; NIE WYŁĄCZA TO USTANOWIENIA PROKURY JEDNOOSOBOWEJ LUB ŁĄCZNEJ I NIE OGRANICZA PRAW PROKURENTÓW WYPŁYWAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O PROKURZE.2019-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOPACZEWSKI2022-03-16 do dziś
2. ImionaŁUKASZ ANDRZEJ2022-03-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-03-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLANG2019-07-12 do dziś
2. ImionaJAKUB JERZY2019-07-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-07-12 do dziś
PREZES ZARZĄDU2021-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUBER2016-09-15 do dziś
2. ImionaBERNHARD WILHELM2016-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKROKWA2021-01-08 do dziś
2. ImionaMAREK MATEUSZ2021-01-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-01-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-01-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2016-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2016-09-15 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2016-09-15 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2016-09-15 do dziś
462 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-09-15 do dziś
558 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2016-09-15 do dziś
658 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2016-09-15 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2016-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.07.2018 okres OD 15.09.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-20 do dziś
3data złożenia 04.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-04 do dziś
4data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 15.09.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 15.09.2016 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-02-20 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-04 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów