INTI JUICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000636249
Numer REGON: 365091445
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2022-02-28
Sygnatura akt[RDF/370100/22/872]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTI JUICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-02-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MODLIŃSKA nr domu 61 nr lokalu 304 kod pocztowy 03-199 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2021-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.08.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA AGNIESZKA BARCZYŃSKA, KAROLINA PĘKALA, WARSZAWA, REP. A NR 3696/20162016-09-09 do dziś
222.12.2020 R., REP.A NR 52712/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY ALINA RADWAŃSKA-WARWAS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ §2 UMOWY.2021-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRASEK2016-09-09 do dziś
2. ImionaROBERT JERZY2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ2021-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZWABOWSKA2016-09-09 do dziś
2. ImionaANNA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2021-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU2016-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRASEK2021-02-04 do dziś
2. ImionaROBERT2021-02-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-02-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2021-02-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-02-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2016-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2016-09-09 do dziś
246 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2016-09-09 do dziś
366 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2016-09-09 do dziś
435 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2016-09-09 do dziś
546 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2016-09-09 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-09-09 do dziś
746 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2016-09-09 do dziś
882 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2016-09-09 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.10.2018 okres OD 02.08.2016 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
2data złożenia 12.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-13 do dziś
3data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
4data złożenia 28.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 02.08.2016 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-13 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-13 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów