FIRMA HANDLOWA A.S.B.R. WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000636232
Numer REGON: 020639034
Numer NIP: 6161520883
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2022-08-17
Sygnatura akt[RDF/414412/22/334]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA A.S.B.R. WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA JAWNA2016-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LWÓWECKI gmina MIRSK miejscowość MIRSK2016-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość MIRSK ulica PL. WOLNOŚCI nr domu 18 kod pocztowy 59-630 poczta MIRSK kraj POLSKA 2016-09-09 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSTANISLAW.WOJCIECHOWSKI@WP.PL2016-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.06.2016R.2016-09-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ2016-09-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleW TRYBIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20.06.2016 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ. FIRMA HANDLOWA A.S.B.R. WOJCIECHOWSCY SPÓŁKA CYWILNA, REGON 020639034 CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ: ALINA WOJCIECHOWSKA, NIP 6161064474 STANISŁAW WOJCIECHOWSKI, NIP 6161046654 BARTOSZ WOJCIECHOWSKI, NIP 6161498043 RAFAŁ WOJCIECHOWSKI, NIP 89925876262016-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2016-09-09 do dziś
2. ImionaALINA STEFANIA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-09 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-09 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ARTUR2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-09 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PAWEŁ2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-09-09 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-09 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, PAŃSTWOWEJ ORAZ SĄDOWEJ UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2016-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKA2016-09-09 do dziś
2. ImionaALINA STEFANIA2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ ARTUR2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2016-09-09 do dziś
2. ImionaRAFAŁ PAWEŁ2016-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-09 do dziś
247 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-09 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-09 do dziś
447 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-09 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-09 do dziś
647 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-01-12 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-12 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-01-12 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów