LABORATORIUM TWÓRCZOŚCI PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-23 godz. 05:32:31
Numer KRS: 0000636158
Numer REGON: 365361732
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-08
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-06-13
Sygnatura akt[RDF/497237/23/187]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaLABORATORIUM TWÓRCZOŚCI PRYZMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-08 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2016-09-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. ARKOŃSKA nr domu 22 kod pocztowy 80-387 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2016-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.09.2016 R.2016-09-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOPPKE2016-09-08 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2016-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2016-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHECKA2016-09-08 do dziś
2. ImionaKAROLINA JOANNA2016-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁOTYCH2016-09-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2016-09-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFOPPKE2016-09-08 do dziś
2. ImionaMARCIN KRZYSZTOF2016-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCICHECKA2016-09-08 do dziś
2. ImionaKAROLINA JOANNA2016-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2016-09-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2016-09-08 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2016-09-08 do dziś
385 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ2016-09-08 do dziś
485 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-09-08 do dziś
593 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI2016-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.05.2019 okres OD 08.09.2016 DO 31.12.20162019-05-10 do dziś
2data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-10 do dziś
3data złożenia 23.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-23 do dziś
4data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
5data złożenia 31.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
6data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-13 do dziś
7data złożenia 13.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 08.09.2016 DO 31.12.20162019-05-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-10 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-23 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-06 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-01 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-13 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 08.09.2016 DO 31.12.20162019-05-10 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów