HIGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000635789
Numer REGON: 365375792
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-13
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-12-30
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/31104/21/802]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGREEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina SKARYSZEW miejscowość MAKÓW2021-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość MAKÓW ulica UL. ŚREDNIA nr domu 58 kod pocztowy 26-640 poczta MAKÓW kraj POLSKA 2021-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2016 R. - NOT. ROMAN BARCZAK, KN W PABIANICACH, REPERTORIUM A NR 2493/2016. 09.09.2016 R.- NOT. ROMAN BARCZAK, KN W PABIANICACH, REPERTPRIUM A NR 2697/2016- ZMIANA § 18 UMOWY.2016-09-13 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 20.09.2016 R., REPERTORIUM A NR 2811/2016 ZMIENIONYM AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 25.10.2016 R., REP A NR 3143/2016, NOTARIUSZ ROMAN BARCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, ZMIANA § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI.2016-11-02 do dziś
314.10.2020 R., REPERTORIUM A NR 4265/2020, NOTARIUSZ ROMAN BARCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH, ZMIANA § 2 PKT 3, § 18 UMOWY SPÓŁKI.2021-01-18 do dziś
41 PAŻDZIERNIKA 2021R. REP. A NR 15271/2021, NOTARIUSZ GRZEJSZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI , ZMIENIONY § 2 UST. 3 UMOWY.2021-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘPIOŁ2021-12-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2021-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000.00 ZŁ2021-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego105000,00 ZŁ2016-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport185000,00 ZŁ2016-11-02 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2021-01-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSĘPIOŁ2021-12-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ MARCIN2021-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-09-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-09-13 do dziś
235 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2016-09-13 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2016-09-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.06.2018 okres OD 13.09.2016 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
2data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
3data złożenia 29.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 13.09.2016 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 13.09.2016 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów