HIGH FLYERS M.HAŃCZARUK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000635751
Numer REGON: 365364038
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-07-09
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/31157/21/610]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA JAWNA2016-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGH FLYERS M.HAŃCZARUK SPÓŁKA JAWNA2016-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHOCIMSKA nr domu 16 nr lokalu 19 kod pocztowy 00-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-09-06 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejHIGH.FLYERS.PL@GMAIL.COM2016-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.07.2016 R.2016-09-06 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 14.06.2021 R., ZMIANA §62021-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŃCZARUK2016-09-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2016-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTULEWSKA HAŃCZARUK2016-09-06 do dziś
2. ImionaKAMILA2016-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2016-09-06 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2016-09-06 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ OBOJE WSPÓLNICY. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.2016-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAŃCZARUK2016-09-06 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MARCIN2016-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTULEWSKA HAŃCZARUK2016-09-06 do dziś
2. ImionaKAMILA2016-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2016-09-06 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-06 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-06 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-06 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2016-09-06 do dziś
674 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2016-09-06 do dziś
778 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2016-09-06 do dziś
886 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-09-06 do dziś
973 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów