OTB FUND ADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-16 godz. 17:49:39
Numer KRS: 0000635680
Numer REGON: 365361212
Numer NIP: 5252675208
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-08-30
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/46648/21/557]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaOTB FUND ADVISERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-06-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TWARDA nr domu 4 kod pocztowy 00-105 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122 LIPCA 2016 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, UL. ŻELAZNA 41 LOK. 8, 00-836 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 4947/2016.2016-09-06 do dziś
210.08.2017R., REP.A NR 11207/2017, NOTARIUSZ W WARSZAWIE DANIEL KUPRYJAŃCZYK, ZMIENIONO: §2 UST.1, §6 UST.1 PKT 78, §28, DODANO W §6 UST.1 PKT 79 ORAZ PKT 80, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2017-10-03 do dziś
330.05.2018 R., REP. A NR 8310/2018, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2 UST. 1 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2018-06-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2017-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2016-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2017-10-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNIEWIŃSKI2017-10-03 do dziś
2. ImionaADAM2017-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEJKA2017-10-03 do dziś
2. ImionaMARCIN TOMASZ2017-10-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-10-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoZWOLANOWSKA2018-08-22 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2018-08-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-08-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2018-08-22 do dziś
21. NazwiskoCZERWIŃSKA CZERWIŃSKA2021-08-30 do dziś
2. ImionaKAROLINA BARBARA2021-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-08-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-10-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2017-10-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.07.2018 okres OD 06.09.2016 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4data złożenia 02.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 06.09.2016 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów