ASTRA INVESTMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-22 godz. 12:01:12
Numer KRS: 0000635629
Numer REGON: 365347318
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-06
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2020-11-25
Sygnatura akt[RDF/270614/20/109]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTRA INVESTMENT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-12-11 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 80-280 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-12-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2016 R. NOTARIUSZ KAMIL RODZIEWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, REPERTORIUM A NR 2997/20162016-09-06 do dziś
222.10.2019R., REP. A NR 11238/2019 MICHAŁ ZNANIECKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA JAKUBA LISA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU, ZMIENIONO § 22019-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2016-09-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2016-09-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2016-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2016-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPPELN BRONIKOWSKI2016-09-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ LESZEK2016-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ2016-09-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-06 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHORODZICZ2019-01-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA AMANDA2017-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ2017-03-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-03-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2016-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2016-09-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM Z WICEPREZESÓW.2016-09-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOHORODZICZ2019-01-21 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA AMANDA2019-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2019-01-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGALA2016-09-06 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2016-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOPPELN BRONIKOWSKI2016-09-06 do dziś
2. ImionaMACIEJ LESZEK2016-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-09-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2016-09-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2016-09-06 do dziś
264 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2016-09-06 do dziś
364 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-09-06 do dziś
466 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-09-06 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-09-06 do dziś
668 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2016-09-06 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-06 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-09-06 do dziś
971 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2016-09-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3data złożenia 18.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-11-25 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-25 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów