NADWARCIAŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE MTB

Stan na dzień 2021-06-11 godz. 13:53:20
Numer KRS: 0000635384
Numer REGON: 365308695
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2016-09-02
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/29467/16/809]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiSTOWARZYSZENIE2016-09-02 do dziś
3. NazwaNADWARCIAŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE MTB2016-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREDZKI gmina NOWE MIASTO NAD WARTĄ miejscowość NOWE MIASTO NAD WARTĄ2016-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWE MIASTO NAD WARTĄ ulica UL. RYNEK nr domu 21 kod pocztowy 63-040 poczta NOWE MIASTO NAD WARTĄ kraj POLSKA 2016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.08.2016R.2016-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
1. Nazwa organuSTAROSTA POWIATU ŚREDZKIEGO2016-09-02 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2016-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA, W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH, UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaPIOTR MARIAN2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURPISZ2016-09-02 do dziś
2. ImionaDANIEL2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ2016-09-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRECKI2016-09-02 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuKOMISJA REWIZYJNA2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĄCKA2016-09-02 do dziś
2. ImionaBOŻENA AGNIESZKA2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHER2016-09-02 do dziś
2. ImionaJOANNA2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z ORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZANIE IMPREZ SPORTOWYCH DLA SPORTOWCÓW ZAWODOWYCH LUB AMATORÓW Z WYKORZYSTANIEM WŁASNYCH, OTWARTYCH LUB ZAMKNIĘTYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH2016-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy173 11 Z PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWYCH I POZOSTAŁE USŁUGI REKLAMOWE MAJĄCE NA CELU PRZYCIĄGNIĘCIE LUB ZATRZYMANIE KLIENTÓW, NP. POPRZEZ: PROMOCJĘ WYROBÓW, MARKETING BEZPOŚREDNI, DORĘCZANIE I ZAMIESZCZANIE PROSPEKTÓW I PRÓBEK REKLAMOWYCH ORAZ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĘ KORESPONDENCYJNĄ, DORADZTWO MARKETINGOWE.2016-09-02 do dziś
247 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1. Cel działania organizacjiCELEM DZIAŁANIA TOWARZYSTWA JEST: 1. REALIZOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSKIM RUCHU SPORTOWYM, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁUCZESTNICZENIA W RUCHU SPORTOWYM LZS, 2. TWORZENIE WARUNKÓW I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ KULTURĄ FIZYCZNĄ, SPORTEM I REKREACJĄ A W SZCZEGÓLNOŚCI KOLARSTWEM WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚREDZKIEGO, ZWŁASZCZA W GMINIE NOWE MIASTO NAD WARTĄ. 3. WSPÓŁUDZIAŁ W DBAŁOŚCI O ZDROWIE, ROZWÓJ FIZYCZNY I DUCHOWY MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, 4. ORGANIZOWANIE IMPREZ I ZAWODÓW KOLARSKICH, 5. PROPAGOWANIE W LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, GŁÓWNIE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, SPORTU ORAZ INNYCH FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU.2016-09-02 do dziś
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów