A.S. HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2021-11-26 godz. 13:10:50
Numer KRS: 0000635267
Numer REGON: 365303901
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2016-09-02
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-03-29
Sygnatura akt[RDF/283028/21/761]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S. HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2016-09-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2016-09-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA2016-09-02 do dziś
2. Adresmiejscowość ZIELONA GÓRA ulica UL. RACULA-RUCIANA nr domu 6 kod pocztowy 66-004 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA 2016-09-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121.07.2016 R., NOTARIUSZ KATARZYNA HAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 9018/2016.2016-09-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2016-09-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S. HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3648498972016-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000626591 2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZTUDER2016-09-02 do dziś
2. ImionaANDRZEJ RYSZARD2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2016-09-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2016-09-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2016-09-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-09-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-09-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej9.000,- ZŁOTYCH2016-09-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego9.900,- ZŁOTYCH2016-09-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego9.900,- ZŁOTYCH2016-09-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2016-09-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY, KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST A.S. HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DZIAŁAJĄCA PRZEZ ZARZĄD.2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S. HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3648498972016-09-02 do dziś
4. Numer KRS0000626591 2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2016-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy137 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2016-09-02 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-09-02 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2016-09-02 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2016-09-02 do dziś
555 ZAKWATEROWANIE2016-09-02 do dziś
663 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2016-09-02 do dziś
768 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-09-02 do dziś
877 WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-09-02 do dziś
939 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2016-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.07.2017 okres OD 02.09.2016 DO 31.12.20162017-11-22 do dziś
2data złożenia 28.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-28 do dziś
3data złożenia 10.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-10 do dziś
4data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-10 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów